Moje konto   Twój koszyk Produktów w koszyku:  Wartość: 
Nowości
Pokaż wszystkie

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

24VOLT.PL

obowiązujący od dnia 1 lipca 2018

 

 

1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.24volt.pl, prowadzony jest przez spółkę PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. Józefa Cygana 1c, 45-131 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,00 PLN; adres poczty elektronicznej: sklep@24volt.pl; numer telefonu: 77 451 54 50.

1.2.   Regulamin skierowany jest wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

1.3.   Definicje:

1.3.1.      Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

1.3.2.      Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.3.3.      Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

1.3.4.      Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą; Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub/i w opisie Produktu może on stanowić Produkt po serwisowy lub używany, każdy taki Produkt znajduje się w stanie nadającym się do dalszego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.3.5.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

1.3.6.      Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.24volt.pl;

1.3.7.      Sprzedawca, Usługodawca – PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. Józefa Cygana 1c, 45-131 Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,00 PLN; adres poczty elektronicznej: sklep@24volt.pl; numer telefonu: 77 451 54 50;

1.3.8.      Strony – Sprzedawca i Klient zwani łącznie;

1.3.9.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.10.   Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.11.   Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

1.3.12.   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.        REALIZACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1.   Korzystanie z Usługi Elektronicznej – Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.2.   Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.3.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600]; (5) komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

2.4.   Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5.   Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.5.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z uwzględnieniem pkt 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

2.5.1.1.    pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;

2.5.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@projekt.com.pl.

2.5.2.      Opis reklamacji winien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.

2.5.3.      Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

3.        ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu.

3.2.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich lub Euro i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.   Klient jest uprawniony do zmiany treści Umowy Sprzedaży, w tym do korekty rodzaju i ilości Produktów określonych w Zamówieniu, wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

3.4.1.       Dokonanie zmiany treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, następuje po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Stronami w drodze e-mailowej.

3.4.2.      Zmiana treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, nie jest możliwa po wystawieniu faktury VAT lub przekazaniu Produktu/-ów do wysyłki.

3.5.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia (w całości lub w części) od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w sytuacji, gdy producent danego Produktu odmówi realizacji Umowy Sprzedaży (w całości lub w części). Wówczas Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od producenta. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku także nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.7.   W przypadku nieuiszczenia przez Klienta wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do:

a)      zawieszenia: (i) zawierania Umów Sprzedaży lub (ii) realizacji Umów Sprzedaży do czasu zapłaty przez Klienta tych należności w pełnej wysokości wraz z odsetkami

lub

b)      odstąpienia od jakiejkolwiek Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w terminie do 60 dni od dnia wymagalności należności.

3.8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, wskazanej w Umowie Sprzedaży, w sytuacji, gdy producent danego Produktu zmieni – w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży – cenę katalogową tego Produktu, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta za pośrednictwem e-maila, wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Z chwilą poinformowania o powyższym Klienta, Klienta wiąże nowa cena za zamówiony Produkt.

3.9.   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać skierowane przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem e-maila, wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówieniu.

4.        PŁATNOŚCI

4.1.   Płatność w ramach Umowy Sprzedaży odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu, lub gotówką do rąk przewoźnika przed wydaniem Produktu Klientowi (płatność „za pobraniem”).

4.2.   Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.

4.3.   W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, a w szczególności wielkogabarytowych, o dużym ciężarze, wykonywanych na indywidualne zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności „za pobraniem”.

4.4.   Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.   Umowy Sprzedaży o wartości powyżej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) netto oraz Umowy Sprzedaży z miejscem dostawy poza obszarem Polski będą realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w całości.

4.6.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.7.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.8.   Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia zapłaconych przez Klienta należności na poczet długu najdawniej wymagalnego (niezależnie od podstawy prawnej tego długu) z uwzględnieniem należności ubocznych, wynikających z tego długu.

5.        DOSTAWA

5.1.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.   Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) przesyłka kurierska, (2) przesyłka kurierska pobraniowa. Klient ma prawo także odebrać Produkt osobiście w siedzibie Sprzedawcy w każdy dzień roboczy, w godzinach od 7.30 do 15.30. Dodatkowo Produkt – w oparciu o indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami po zawarciu Umowy Sprzedaży – może zostać wydany również Klientowi, za zgodą Sprzedawcy, w miejscu wskazanym przez Klienta przez przedstawiciela handlowego (lub innego pracownika lub współpracownika) Sprzedawcy.

5.3.   Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu Internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy, na który składają się w szczególności: kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży. Na czas dostawy mają również wpływ, w szczególności: miejsce dostawy oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy.

5.4.   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

5.4.2.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1.   Z chwilą osobistego wydania przez Sprzedawcę Klientowi Produktu w siedzibie Sprzedawcy, o której mowa w zd. drugim pkt 5.2. powyżej (lub przez osobę, o której mowa w zd. trzecim pkt 5.2. powyżej), przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, z uwzględnieniem pkt 6.2. i pkt 6.3. poniżej.

6.2.   Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.3.   W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.4.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona, z uwzględnieniem pkt 6.5. poniżej.

6.5.   Klient zobowiązany jest w terminie do 5 dni od dnia dostawy / wydania Produktów, zawiadomić Sprzedawcę o ewentualnej niezgodności w zakresie ilości dostarczonych / wydanych Produktów na następujący adres mailowy: reklamacje@projekt.com.pl. Po upływie tego terminu, Strony uznają, że Klient otrzymał Produkty w uzgodnionych ilościach. Po uzyskaniu przez Sprzedawcę zawiadomienia, o którym mowa w zd. pierwszym, Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia tego zgłoszenia.

6.6.   Ewentualne różnice w wyglądzie (wizualizacji) Produktów na fotografiach (obrazkach, grafikach, itp.) umieszczonych na stronach internetowych, prospektach informacyjnych itp., w tym w Sklepie Internetowym, a ich rzeczywistym wyglądem, nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.

6.7.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

7.        GWARANCJA

7.1.   Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, chyba że przy opisie danego Produktu wskazano inaczej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w dokumencie gwarancji, wystawionej przez gwaranta.

7.2.   Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

7.3.   Jeżeli wraz z Produktem i/lub fakturą VAT nie została dostarczona (wydana) karta gwarancyjna producenta uważa się, że producent nie wystawił na ten produkt karty gwarancyjnej.

8.        DANE OSOBOWE

8.1.   Administratorem danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest Sprzedawca/Usługodawca. Na potrzeby pkt 8 Regulaminu poprzez Klienta/Usługobiorcę rozumie się także osobę działającą na rzecz Klienta/Usługobiorcę.

8.2.   Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są lub mogą być przetwarzane:

-          w celu realizacji Umowy Sprzedaży między Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą, w tym umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, obsługi konta Klienta/Usługobiorcy, dokonywania i realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],

-          w celu obsługi reklamacji, jeżeli Klient/Usługobiorca złożył reklamację w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym [art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO],

-          w celu kontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w związku z wyżej wymienionymi celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Klientem/Usługobiorcą [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO],

-          dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Sprzedawcy/Usługodawcy, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

-          w celu przesyłania poprzez e-mail informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w Sklepie Internetowym, jeżeli Klient/Usługobiorca wyraził na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

8.3.   Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Sprzedawcy/Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.

8.4.   Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.5.   Podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym gwiazdką (*) jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie Umowy Sprzedaży, a więc rejestrację konta i złożenie Zamówienia.

8.6.   Sprzedawca/Usługodawca powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych danych osobowych Klienta/Usługobiorcy w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne lub księgowe. Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.

8.7.   Okres przechowywania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane w związku z realizacją Umowy Sprzedaży, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) Umowy Sprzedaży, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających Umowy Sprzedaży, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.

8.8.   Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych (w tym dla spełnienia obowiązku rozliczalności), nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Sprzedawcę/Usługodawcę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

8.9.   Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8.10.    Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

8.11.    Udzielone przez Klienta/Usługobiorcę zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.12.    Ponadto przysługuje Klientowi/Usługobiorcy prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę.

8.13.    Klient/Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na adres siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy lub poprzez e-mail na adres: rodo@projekt.com.pl.

8.14.    Ponadto Sprzedawca/Usługodawca informuje, że Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.        Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

9.2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3.        W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub nieważne zapisy Regulaminu postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Regulaminu.

9.4.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

9.5.        Do Umów Sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

9.6.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą, w braku ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.7.        Regulamin obowiązuje dla Zamówień złożonych od dnia 01.07.2018 r.

 

 

 Regulamin obowiązujący do 30.06.18r.  ► pobierz

Projekt i wykonanie: netkoncept.com

Towar dodawany do koszyka

Proszę czekać : przetwarzanie danych.