Moje konto   Twój koszyk Produktów w koszyku:  Wartość: 
Nowości
Pokaż wszystkie

IME12-08NNSZC0K

71,06 PLN netto

3SB2203-1AC01

52,49 PLN netto

NSYS3D3215

180,43 PLN netto

2468000

15,85 PLN netto

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
24VOLT. PL
 

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.24volt.pl, prowadzony jest przez spółkę PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. Budowlanych 16, 45-121 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,00 PLN; adres poczty elektronicznej: sklep@24volt.pl; numer telefonu: 77 451 54 50.

1.2.     Regulamin skierowany jest wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

1.3.     Definicje:

1.3.1.         Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

1.3.2.         Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.3.3.         Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

1.3.4.         Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą; Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub/i w opisie Produktu może on stanowić Produkt po serwisowy lub używany, każdy taki Produkt znajduje się w stanie nadającym się do dalszego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.3.5.         Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

1.3.6.         Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.24volt.pl;

1.3.7.         Sprzedawca, Usługodawca – PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. Budowlanych 16, 45-121 Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,00 PLN; adres poczty elektronicznej: sklep@24volt.pl; numer telefonu: 77 451 54 50;

1.3.8.         Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.9.         Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.10.     Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

1.3.11.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.         REALIZACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1.     Korzystanie z Usługi Elektronicznej – Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.2.     Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.3.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600]; (5) komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

2.4.     Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5.     Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.5.1.         Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z uwzględnieniem pkt 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

2.5.1.1. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;

2.5.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@projekt.com.pl.

2.5.2.         Opis reklamacji winien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.

2.5.3.         Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Usługobiorca w tym celu podał adres e-mail.

3.         ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

3.1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu.

3.2.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.     Klient jest uprawniony do korekty Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.

3.4.1.         Dokonanie korekty następuje po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy stronami w drodze telefonicznej lub e-mailowej.

3.4.2.         Zamówienie zostaje skorygowane z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy e-maila, potwierdzającego dokonanie korekty.

3.4.3.         Korekta Zamówienia nie jest możliwa po wystawieniu faktury VAT lub przekazaniu Produktu do wysyłki.

3.5.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6.     Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4.         PŁATNOŚCI

4.1.     Płatność za Produkt odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu, lub gotówką do rąk przewoźnika przed wydaniem Produktu Klientowi (płatność „za pobraniem”).

4.2.     Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.

4.3.     W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, a w szczególności wielkogabarytowych, o dużym ciężarze, wykonywanych na indywidualne zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności „za pobraniem”, z uwzględnieniem pkt 4.4. poniżej.

4.4.     Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.6.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.         DOSTAWA

5.1.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) przesyłka kurierska, (2) przesyłka kurierska pobraniowa. Klient ma prawo także odebrać Produkt osobiście w siedzibie Sprzedawcy w każdy dzień roboczy, w godzinach od 7.30 do 15.30.

5.3.     Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu Internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy, na który składają się w szczególności: kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży. Na czas dostawy mają również wpływ, w szczególności: miejsce dostawy oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy.

5.4.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.         w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

5.4.2.         w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.2.     W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.3.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

6.4.     Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

7.         GWARANCJA

7.1.     Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji, wystawionej przez gwaranta.

7.2.     Sprzedawca udziela gwarancji na nowy Produkt przez okres 12 miesięcy od daty zakupu Produktu (daty wystawienia faktury VAT), o ile w opisie konkretnego Produktu nie jest podane inaczej.

7.3.     Na Produkty oznaczone w Sklepie Internetowym, jako używane lub/i po serwisowe Sprzedawca udziela gwarancji na okres 3 miesięcy od daty zakupu.

7.4.     Jeżeli wraz z Produktem i/lub fakturą VAT nie została dostarczona karta gwarancyjna producenta uważa się, że producent nie wystawił na ten produkt karty gwarancyjnej.

7.5.     Gwarancja nie będzie rozpatrywana, gdy nazwa modelu i/lub numer seryjny i/lub fabryczny symbol umieszczony na Produkcie zostały zmienione, zamazane, usunięte, lub zatarte.

7.6.     Gwarancja dotyczy wyłącznie elementów będących technicznie w stanie nienaruszonym. Wszelkie modyfikacje Produktów, demontaż naruszający zastosowane plomby, użytkowanie przez nieuprawnione osoby, zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, próby samodzielnej naprawy, uszkodzenia mechaniczne i inne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta nie podlegają gwarancji.

8.         DANE OSOBOWE

8.1.           Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepowi Internetowemu w związku z Umową Sprzedaży jest Sprzedawca.

8.2.           Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Umów Sprzedaży lub innych postanowień Regulaminu oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

8.3.           Dane Klienta nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

8.4.           Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz realizacji innych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.5.           Dane przekazywane są dobrowolnie.

8.6.         Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, w szczególności ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.         Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

9.2.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

9.4.         Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą, w braku ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.5.         Regulamin obowiązuje dla Zamówień złożonych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Projekt i wykonanie: netkoncept.com

Towar dodawany do koszyka

Proszę czekać : przetwarzanie danych.